Meniu Uždaryti

Vidaus dokumentai

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatai

Vidaus kontrolės politika

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokinių elgesio tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Aprūpinimo vadovėliais ir  mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į gimnaziją ir išvykimo iš gimnazijos tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Maitinimo išlaidų ir maisto produktų apskaitos tvarkos aprašas

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Komandiruotam asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių ekskursijų, išvykų, turistinių žygių organizavimo tvarkos aprašas

Individualaus ugdymo plano keitimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programa

PUG ir IUG ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas

Ugdomosios veiklos stebėsenos planas

Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas