Meniu Uždaryti

Specialieji pedagogai

Logopedė Emilija Leščik

Darbo laikas:

Pirmadienis: 11.00-12.00 (metodinis darbas); 12.00-16.00 (darbas su mokiniais).
Antradienis: 11.00-12.00 (metodinis darbas); 12.00-16.00 (darbas su mokiniais).
Trečiadienis: 11.00-12.00 (metodinis darbas); 12.00-16.00 (darbas su mokiniais).
Ketvirtadienis: 11.00-12.00 (metodinis darbas); 12.00-14.25 (darbas su mokiniais); 14.25-15.25 (metodinis darbas).
Penktadienis: 9.00- 13.36 (metodinis darbas).

Veiklos turinys

Dirba su kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais. Darbas vyksta po pamokų per grupinius, pogrupinius ir individualius užsiėmimus ir prireikus –  konsultacijas.
Mokslo metų pradžioje vertina kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, komplektuoja ugdytinių grupes, sudaro sutrikimo šalinimo programas, atitinkančias gebėjimo lygius. Dirbdama programas koreguoja, jei to reikia. Konsultuoja tėvus (globėjus), mokytojus jiems rūpimais klausimais, nurodo darbo kryptį su mokiniais, jų pasiekimais. Bendradarbiauja  su pedagogais, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais), švietimo pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, įstaigos savivaldoje, rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio veikloje, seminaruose, renginiuose.  Rengia, naudoja  ir kaupia specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui. Nuolat pildo logopedinio kabineto bazę naujomis metodinėmis priemonėmis,  vaizdine ir didaktine medžiagą, nauja  specialiąja metodine literatūra. Už savo darbo rezultatus atsiskaito ugdymo įstaigos mokytojų tarybai bei rajono švietimo pagalbos tarnybai.
Teisės aktų nustatyta tvarka tobulina kvalifikaciją.

Specialioji pedagogė Regina Spėčiuvienė

Darbo laikas:

Pirmadienis: 8.00–14.00 (darbas su mokiniais); 14.00–17.00 (metodinis darbas);
Antradienis: 8.00–14.00 (darbas su mokiniais); 14.00–17.00 (metodinis darbas);
Penktadienis: 8.00–10.00 (darbas su mokiniais);10.00–10.55 (metodinis darbas); 10.55–13.00 (darbas su mokiniais); 13.00–15.30 (metodinis darbas).

Veiklos turinys

Rengia gimnazijos Vaiko gerovės komisijos pažymas dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių pradinio ar pakartotinio įvertinimo.
Atlieka pirminį pedagoginį mokinių vertinimą gimnazijoje.
Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus.
Veda grupinius, pogrupinius ir individualius specialiojo pedagogo užsiėmimus. Prireikus teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui pamokoje.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais.
Bendradarbiauja su kitais specialistais, mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais, didinant mokinių ugdymo(si) veiksmingumą.
Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.
Tobulina kvalifikaciją: susipažįsta su specialiosios pedagogikos naujovėmis, dalyvauja mokymuose, seminaruose, konferencijose, atviruose specialiųjų pedagogų užsiėmimuose, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio renginiuose ir kt.
Dalijasi darbo patirtimi ir žiniomis (rengia atmintines, pranešimus, paskaitas, seminarus ir kt.).
Rengia pagal sutrikimo pobūdį individualias specialiojo pedagogo pagalbos būdų  mokiniui programas.
Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus.
Kaupia duomenis ir gamina mokymo priemones (pedagogines tyrimo anketas, individualius pagalbos būdus specialiųjų poreikių mokiniams, atmintines, rekomendacijas, specialiąją metodinę literatūrą, vaizdinę ir didaktinę medžiagą).