Meniu Uždaryti

Specialieji pedagogai

Specialioji pedagogė-logopedė Emilija Leščik

Darbo laikas

Pirmadienis: 10.30-11.00 (metodinis darbas); 11.00-16.00 (darbas su mokiniais).
Antradienis: 10.30-12.30 (metodinis darbas); 12.30-16.00 (darbas su mokiniais).
Trečiadienis: 10.30-11.00 (metodinis darbas); 11.00-16.00 (darbas su mokiniais).
Ketvirtadienis: 10.30-12.30 (metodinis darbas); 12.30-16.00 (darbas su mokiniais).
Penktadienis: 12.40-13.40 ( darbas su mokiniais).

Veiklos turinys

Dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, darbas vyksta po pamokų.

Mokslo metų pradžioje komplektuoja ugdytinių grupes, sudaro sutrikimo šalinimo programas, atitinkančias gebėjimo lygius. Dirbdama programas koreguoja, jei to reikia. Konsultuoja tėvus, mokytojus jiems rūpimais klausimais, nurodo darbo kryptį su mokiniais, jų pasiekimais. Dalyvauja mokyklos spec. ugdymo komisijos darbe, metodinio būrelio veikloje, seminaruose, spec. ped. renginiuose. Nuolat pildo logopedinio kabineto bazę naujomis metodinėmis priemonėmis, nauja metodine literatūra. Už savo darbo rezultatus atsiskaito ugdymo įstaigos mokytojų tarybai bei rajono PMMMC.

Specialioji pedagogė Regina Spėčiuvienė

Darbo laikas

Pirmadienis: 8.00-14.15 (darbas su mokiniais); 14.15-16.15 (metodinis darbas);
Antradienis: 8.00-13.35 (darbas su mokiniais); 13.30-16.30 (metodinis darbas);
Penktadienis: 8.00-12.35 (darbas su mokiniais).

Veiklos turinys

Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos pažymų dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių pradinio įvertinimo pildymas.
Pagalba mokytojams, rengiant individualias ir pritaikytas programas.
Pagalba mokiniui, įsisavint mokymosi turinį.
Mokytojų ir tėvų konsultavimas dėl mokinių ugdymo.
Kvalifikacijos kėlimas.
Bendradarbiavimas su kitais specialistais, mokytojais, didinant mokinių ugdymo(si) veiksmingumą (pranešimai mokytojams, metodinė pagalba, individualios konsultacijos mokytojams, rengiant individualias programas, atmintinių – rekomendacijų mokytojams rengimas ir kt.).
Bendradarbiavimas su moksleivių tėvais (individualių konsultacijų teikimas, atmintinių parengimas, tėvų pagalba vaikui ir kt.).
Pagalba specialiųjų poreikių mokiniui pamokoje.
Individualiųjų ugdymo programų pagal sutrikimo pobūdį parengimas.
Grupinių, pogrupinių ir individualių užsiėmimų vedimas.
Kvalifikacijos tobulinimas (dalyvavimas logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio renginiuose, seminaruose, taip pat jų parengimas ir pravedimas).
Duomenų kaupimas ir mokymo priemonių gaminimas (pedagoginių tyrimo anketų kaupimas, individualių programų specialiųjų poreikių moksleiviams kaupimas, atmintinių – rekomendacijų, specialiosios metodinės literatūros, vaizdinės ir didaktinės medžiagos kaupimas).

Vyksta svetainės atnaujinimo darbai.