Meniu Uždaryti

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Stasytė Baranauskienė

Darbo laikas

Pirmadienis  8.00 –11.36
Antradienis  8.00 –11.36
Trečiadienis 8.00 –11.36
Ketvirtadienis 8.00 –11.36
Penktadienis 8.00 –11.36

Veiklos turinys:

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose.
 2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 3. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 4. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
 5. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
 6. Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.
 7. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius.
 8. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus).
 9. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
 10. Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus).
 11. Planuoja ir derina su gimnazijos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
 12. Kuruoja Mokinių tarybą.
 13. Gimnazijos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.