Meniu Uždaryti

Ugdymas karjerai

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Kokybiškas karjeros konsultavimas ir informavimas jau nuo mažų dienų skatina vaikų pasitikėjimą savimi, sėkmingą karjeros planavimo eigą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo karjeros vystymosi etape dominuoja vaikiškas smalsumas, susipažinimas su aplinka, aktyvus jos tyrinėjimas, darbo prasmių ir profesijų išsiaiškinimas. Tyrinėdami namų, ugdymo įstaigos ir kt. aplinkas palaipsniui plėtoja ir savo supratimą apie esamas profesijas, karjeros pasirinkimus ir galimybes. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar nuo mažens. Jam turi padėti mokytojai, ugdymo karjerai specialistai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas –

sudaryti sąlygas kryptingai karjeros kompetencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą, galimybę realizuotis pasirinktoje veikloje ir gyvenime.

Uždaviniai:

  1. ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje darbo rinkoje, ugdyti gebėjimą planuoti ir realizuoti iškeltus karjeros tikslus, priimti savo karjeros sprendimus;
  2. sudaryti vaikams ir mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  3. teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  4. teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
  5. supažindinti mokinius su darbo rinkos pokyčiais, įsidarbinimo galimybėmis;
  6. organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose vaikams ir mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą (pvz., renginiai,  projektinė veikla ir kt.).

Ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje koordinuoja ugdymo karjerai darbo grupė:

  1. Danguolė Mikulėnienė;
  2. Sigita Panavienė;
  3. Darius Vitėnas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse įrengti (gydytojo, pardavėjo, konstravimo) kampeliai  kur vaikai susipažįsta su atitinkamomis profesijomis žaisdami. Susipažindami su ugdymo įstaigos aplinka, susipažįsta ir su profesijomis (mokytojo, mokytojo padėjėjo, valytojo, kiemsargio, virėjo, skalbėjo). Ugdomojoje veikloje, nagrinėjant įvairias savaitės temas, vaikai taip pat supažindinami su įvairiomis profesijomis. Karjeros kompetencijos ugdomos ne gimnazijoje, bet įtraukiamos ir kitos institucijos. Vaikai dalyvauja įvairiose išvykose už gimnazijos ribų. Šiais mokslo metais vaikai apsilankė Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos Didžiasalio padalinyje ir susipažino su ugniagesio darbu, apžiūrėjo darbo techniką, automobilius, kuriais ugniagesiai vykstą į iškvietimą. Ugniagesiai leido vaikams pasėdėti automobilyje už vairo, pasimatuoti šalmus, lieti vandenį iš gaisrinės žarnos. Kasmet vaikai vyksta į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos pasienio rinktinės Tverečiaus užkardą, kur susipažįsta su pasieniečio, kinologo profesijomis. Edukacinės išvykos pažadina vaikų smalsumą, sudomėjimą įvairiomis profesijomis.

Istorijos kabinete yra galimybė pasiimti ir skaityti lankstinukus, informacinius leidinius karjeros ugdymo tema. Pirmadieniais mokytoja Danguolė Mikulėnienė mokiniams teikia individualias konsultacijas karjeros planavimo klausimais, teikia užklausas ir tikslina informaciją su Lietuvos profesinėmis bei aukštosiomis mokyklomis (dažniausiai IIg–IVg klasių mokiniai).

Klasių vadovai su mokiniais dalinasi informacija apie nuotolinius renginius, atvirų durų dienas, galimybę individualiai peržiūrėti ir spręsti testus savęs pažinimo ir karjeros pasirinkimo tema.

Karjeros ugdymas integruojamas į ugdymo veiklas, įvairių mokomųjų dalykų pamokas, klasės valandėles.

Ugdymo karjerai grupės nariai nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir gauta informacija dalinasi su mokiniais.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Didžiasalio „Ryto‘ gimnazijoje dirba ugdymo karjerai specialistė Vitalija Medzevičienė. Jos prašymu gimnazijos mokiniams buvo išdalintos anketos apie ugdymo karjerai poreikį, galimybes bei mokinių pageidavimus. Specialistė teikia individualias ir grupines konsultacijas mokiniams, tėvams, globėjams, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su kitų ugdymo įstaigų atstovais ir kitomis organizacijomis.

Ugdymo karjerai paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Naudingos nuorodos internete:

Puikūs filmukai apie keturis karjeros planavimo žingsnius

Nuoroda:Paaiškinimas:
www.mukis.ltFilmai apie profesijas.
Profesijų nuotraukos.
Naudinga literatūra karjeros planavimo klausimais.
www.aikos.smm.ltIšsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje.
Visos studijų ir mokymo programos, jų aprašai, švietimo institucijos.
Galimybė užduoti klausimus specialistams ir gauti atsakymus.
Informacija apie profesijas.
Žaidimai.
www.smm.ltBrandos egzaminai.
Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
Mokslo ir studijų reforma – abiturientams.
www.euroguidance.ltĮvairūs testai.
Filmai apie profesijas.
Įvairūs straipsniai, leidiniai.
Profesijų aprašai.
Profesijų žaidimai.
www.lamabpo.ltGeriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas.
Visų aukštųjų mokyklų sąrašai ir nuorodos į jas.
Bendrojo priėmimo taisyklės.
Prašymų registracija.
Konkursinio balo skaičiuoklė.
Studijų programų sąrašai.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis.
Priėmimo vykdymo datos.
www.egzaminai.ltBrandos egzaminų tvarkos aprašai.
Egzaminų užduočių pavyzdžiai.
Informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,  egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.
www.studijos.ltAnkstesnių metų egzaminų užduotys, rezultatai, rezultatų analizė.
Aktualūs straipsniai.
Informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas.
Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galite apskaičiuoti savo konkursinį balą.
www.kurstoti.ltŽurnalas „Kur stoti?“ internete
http://www.vsf.lt/Informacija apie paskolas, studijų stipendijas, socialines išmokas.
www.jrd.ltValstybinė jaunimo reikalų taryba. Įstaiga, įgyvendinanti valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauti sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoti neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus.
www.darbo.ltDarbo paieška
uzt.lt/Užimtumo tarnyba

Studijos užsienyje:

www.kastu.ltVisa informacija apie studijas užsienyje
Atsakymai į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.
Gali atvykti ir į mokyklas.
www.fox.ltMūsų vizija: draugiška, socialiai atsakinga organizacija, kurioje dirba savo veiklą mėgstantys specialistai, turintys studijų užsienyje patirties.
Padeda pasirinkti universitetus ir programas.
Konsultacijos dėl reikiamų dokumentų.
Pildo paraiškas į pasirinktus universitetus.
Padeda užpildyti finansavimo paraišką.
Taip pat vyksta į mokyklas.

Detalesnė informacija:

Metodinė medžiaga „Mokytojo knyga“. Tai užduočių, klausimynų rinkinys, bendravimo priemonė su mokiniais.
http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

Metodinė medžiaga „Mokinio knyga“. Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.
http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

(44 paruoštukai ) klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė) – atkreipkite dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga susijusias temas.
http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

Knygos ugdymui karjerai.
http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

Savanoriškos veiklos pasiūlymai:

Savanorių centras – savanorystė Vilniaus mieste http://www.savanoriucentras.lt/
Kultūros savanoriai http://kulturossavanoriai.lt/
Savanorystė Lietuvoje http://www.savanoriaujam.lt
Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“ http://deineta.lt/
Maltiečiai http://maltieciai.lt/