Meniu Uždaryti

Misija

 Mokykla teikia pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, atsižvelgia į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Skatina mokytis visą gyvenimą. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką, išryškina mokinių individualumą. Saugo ir puoselėja krašto tradicijas. Ugdo sąmoningą bei turinčią tvirtas vertybines ir pilietines nuostatas asmenybę.